Suleika 1
Sydney Ball
Suleika 1
1981
240cm x 366cm
Oil on linen